මේසන් වැඩ ලැයිස්තුව මිළ සමග


  • Version
  • 598 Download
  • 321.60 KB File Size
  • September 21, 2018 Create Date
Download

මෙහි මිල ගණන් සදා ඇත්තේ දැනට මා හට ලැබී ඇති මිල ලැයිස්තු කිහිපයක එකතුවකිනි.මෙය පළාතෙන් පළාතට, බාස්ගෙන් බාස්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙය ගොඩක් දෙනෙක් අවශ්‍ය බව ඉල්ලා තිබු නිසයි මම මෙලෙස ලබා දෙන්න තීරණය කලේ.මෙය කිසි විටකත් 100% නිවැරදි ලෙස භාවිතයට ගන්න එපා කියලා මන් නම් කියන්නේ. අද රැට බඩු මිල ඉහල ගියොත් මේ ගණන් ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙය දල අදහසක් ගැනීමට පමණක් භාවිතා කරන්න.

හරිම දේ මම කලින් ලබා දුන් ලැයිස්තුව Print out ගැන එය බාස්ලා දෙනෙකුට හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකට දී ඔවුන්ගෙන් ගණන් ලබා ගෙන විස්ලේෂණය කිරීමයි.