ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු දෑ

අපි බොහෝ වේලාවට අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට ප්‍රථමව ඒවායේ මිළ පිළිබදව තමා සැලකිලිමත් වෙන්නෙ. අඩු මිලට තත්වයෙන් උසස් දෙයක් මිලදී ගැනීමට …

ගොඩනැගිලි අයදුම් පත්‍රය

ගොඩනැගිලි අයදුම් පත්‍රය මහා නගර සභා වල ගොඩනැගිලි අයදුම් පත්‍රය පොතක් විදියට එන්නේ එකේ ගොඩක් විස්තර තියෙනවා පුරවන්න. සුදුසුකම් :-  …

ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

ඉඩමක්‌ මිළදී ගැනීමේදී ඔබ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඔබ දේපළ වෙළදාම් ආයතනයකින් ඉඩම් කොටසක්‌ මිළදී ගත්තත් කිසියම් පුද්ගලයෙකුට හිමි ඉඩමක්‌ …

House, Building, Road and Other අන්වය, ඉදි කිරීම, ඉදිකිරීම, කර්මාන්තය, ගොඩනැංවීම, ගොඩනැගිල්ල, ගොඩනැගීම, තැනිල්ල, තැනීම, නිර්මාණය, පද ගැළපීම, පද යෝජනය, පද යෝජනාව, යෙදුම, රචනාව, විග්‍රහය, සංදර්භය, සංස්කරණය, සංස්ථානය, සන්දර්භනය, සන්දර්භය, සම්ප්‍රයුක්තය Education Site For Sri lanka

construction construction industry construction companies in sri lanka construction industry development authority construction logo construction industry in sri lanka construction …