ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු දෑ

අපි බොහෝ වේලාවට අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට ප්‍රථමව ඒවායේ මිළ පිළිබදව තමා සැලකිලිමත් වෙන්නෙ. අඩු මිලට තත්වයෙන් උසස් දෙයක් මිලදී ගැනීමට …

ගොඩනැගිලි අයදුම් පත්‍රය

ගොඩනැගිලි අයදුම් පත්‍රය මහා නගර සභා වල ගොඩනැගිලි අයදුම් පත්‍රය පොතක් විදියට එන්නේ එකේ ගොඩක් විස්තර තියෙනවා පුරවන්න. සුදුසුකම් :-  …

ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

ඉඩමක්‌ මිළදී ගැනීමේදී ඔබ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඔබ දේපළ වෙළදාම් ආයතනයකින් ඉඩම් කොටසක්‌ මිළදී ගත්තත් කිසියම් පුද්ගලයෙකුට හිමි ඉඩමක්‌ …