Our Blog

නිවාස ණය – How to get House Loan in Sri Lanka (2)

පළවනි ලිපියෙන් අපි නිවස ණය අවශ්‍ය වන්නේ කාටද, මොනවාගේ දේවල්ද වලටද ගන්න පුළුවන්, කොහොමද ගන්නේ වැනි දේවල් කතා කලා. එහි දෙවන ලිපියෙන් මේ සදහා බැංකුවට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන මොනවාද? මේවා ලබා දුන් පසු ඉතිරි වැඩ කටයුතු කරන්නේ කෙසේදැයි සදකා බලමු.

පළමු ලිපිය 

දැන් බලමු ඇප දේපල පිළිබඳව අවශ්‍ය ලේඛන.

 1. ආදායම් සනාථ කිරීමේ ලියකියවිලි

ශ්‍රී ලංකා රැකියාවල නියුතු අයදුම්කරුවන් සඳහා

  • ණය අයදුම්පත්‍රය

  • වර්තමාන වැටුප සහ වෙනත් ඕනෑම ස්ථාවර දීමනා තහවුරු කරන සේවයෝජකයාගේ ලිපිය

  • පසුගිය මාස 6 සඳහා වූ වැටුප් ලදුපත්

  • පසුගිය මාස 6 සඳහා වූ බැංකු ප්‍රකාශන

විදෙස් රැකියාවල නියුතු අයදුම්කරුවන් සඳහා

  • රැකියා ගිවිසුම්වල සහතික කළ පිටපත්

  • විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සහ වීසා බලපත්‍ර ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත්

  • අදාළ රට තුළ විසීමට අනුමැතිය ලබාදෙන බලපත්‍රයේ (permit to stay) වලංගු පිටපතක්

  • පසුගිය මාස 6 සඳහා කළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ ප්‍රකාශන

වෙනත් ව්‍යාපාර/ ස්වයං රැකියාවල නියුතු අයදුම්කරුවන් සඳහා

  •  ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය

  • පසුගිය වසර 3ක කාලය සඳහා වූ බදු ගෙවීමේ ලදුපත් සහ විගණිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන

  • පසුගිය මාස 6 සඳහා වූ බැංකු ප්‍රකාශන

බදු ආදායම් උපයන අයදුම්කරුවන් සඳහා

  • ලියාපදිංචි කරන ලද කුලී ගිවිසුම්

  • අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ/ භුමියේ අයිතිය සනාථ කරන ලියවිලි

  • අනුමත ගොඩනැගිලි සැලැස්ම ආදිය

කෘෂිකාර්මික ආදායම් උපයන අයදුම්කරුවන් සඳහා

  • කෘෂිකාර්මික ඉඩම් හිමිකාරිත්වය සනාථ කරන ලියවිලි

  • අදාළ ක්‍රියාකාරකම මගින් ස්ථිර අදායමක් ලැබෙන බවට බලයලත් නිලධාරියකු විසින් නිකුත් කරනු ලබන සහතිකයක්

 1. නෛතික ලේබන

  • හිමිකම් ඔප්පුව

  • අනුමත මිනින්දෝරු සැලැස්ම (Survey plan) – සැලැස්ම සඳහා අනුමැතියක් අනවශ්‍ය නම් ඒ බවට අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයෙන් නිකුත් කළ ලිපියක්

  • වසර 30ක් සඳහා සහතික කරන ලද උධෘත සටහන් (පත් ඉරු)

  • බැංකුව/ බලලත් නීතීඥයකු මගින් සිදුකරන හිමිකම්/ ඔප්පු අවසරය (Title clearance)

  • බැංකුව විසින් නම් කරන ලද තක්සේරුකරුවෙකු ගෙන් ලබාගත් උකස් කරනු ලබන දේපල සඳහා වූ තක්සේරු වාර්තාවක්

 2. අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවල සහතික

  • වීදි රේඛා/ ගොඩනැගිලි රේඛා සහතිකය

  • නැවත නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය (Non vesting certificate)

  • හිමිකම් සහතිකය

  • බදු ගෙවීම් ලදුපත්/ තක්සේරු සහතික

 3. නිවාස ඉදිකිරීමක දී නම්

  • අනුමත ගොඩනැගිලි සැලැස්ම

  • ප්‍රමාන ඇස්තමේන්තු පත්‍රය (BOQ)

 4. නිවසක් මිල දී ගැනීමේ දී නම්

  • විකුණුම් මිල ද ඇතුළත්ව විකුණුම්කරු විසින් ලබාදෙන අවසර ලිපිය

  • අනුකුලතා සහතිකය (COC)

 5. ණය නිකුත් කිරීම

  • ලබා දී ඇති ප්‍රමාණ ඇස්තමේන්තු පත්‍රයට (BOQ) අනුකූල පරිදි කොටස් වශයෙන් ණය මුදල නිකුත් කරනු ලබයි

 (මෙය සොඳුරු සෙවණ නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය සදහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි ටිකයි. අනිත් බැංකුවලට මීට වඩා සුළු වශයෙන් වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්)

 වගේ ලියඛියවිලි සැලකිය යුතු ප්‍රමානයක් බැංකුවට අවශ්‍ය වෙනවා ණය මුදල අනුමත කිරීම සඳහා. ඒ වගේම ඔබ ඉඩමක් හෝ නිවසක් මිලදී ගන්නට යම්කිසි අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවා ඇති නම් පමනක්

 • එය සඳහන් කරමින් විකිනුම්කරුගෙන් ලබාගත් ලිපියක්,

 • විකුනිම්කරුගේ නමින් ඔප්පුවේ ජායාපිටපතක්,

 • අයදුම්කරුගේ ජා.හැ.පතේ ජායාපිටපතක් හා අයභුම්කරුගේ ජායාරූපයක්,

 • විකුනුම්කරුගේ ජා.හැ.පතේ ඡායා පිටපතක් ද බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා.

ඉහත මා සඳහන් කල ලියවිලි ලබා ගැනීමට ඔබට බලයලත් මිනින්දෝරු මහතෙක්, නීතීඥ මහතෙක් වගේම ප්‍රාදේශීය සභාවේද සහය අවශ්‍යයි.

මේ ලියවිලි වලට අමතරව මිලදීගන්නට අදහස් කරන ඉඩම තක්සේරු කිරීමට බැංකුවේ මහතෙකුට ඉඩමට හෝ නිවසට ඇතුලුවීමට විකුණුම්කරුගේ අවසරය ලබාදෙන බවට ලිපියක්ද බැංකුවට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තක්සේරු ගාස්තු ගැනුම්කරු විසින් ගෙවියයුතු වෙනවා. ඊට අමතරව අයදුම්කරුගේ රැකියා ස්ථානයට බැංකුවේ නියෝජිතයෙක් පැමින රැකියා ස්ථානය පිලිබඳව යම් තරමක විමසීමක්ද සිදු කෙරෙනවා. ඒ වගේම අයදුම්කරුගේ වෘත්තීය සුදුසුකම් හා පෙර රැකියා ස්ථානවල විස්ථරද බැංකුවට අවශ්‍යයි. (දැඅට කරන රැකියාව අහිමි වු හොත් අයදුම්කරුට වෙනත් රැකියාවක් ලබාගැනීමේ හැකියාව කෙසේද යන්න විමසා බැලීම සඳහා)

මේ ආකාරයේ ලියවිලි සියල්ලක්ම ක්‍රමානුකූල නම් බැංකුව ණය මුදල අනුමත කරනු ලබනවා. මේ අනුමත වීම සඳහා යම් කාලයක් ගතවෙනවා. (මාස 1-3 දක්වා). ඒ වගේම පෞද්ගලික බැංකු මගින් වඩා කාර්යක්ෂම ණය සේවා හදුන්වා දී තිබෙනවා. මේ මගින් අයදුම්කරුගෙන් යම් මුදලක් අයකර ඉක්මනින් ණය මුදල අනුමත කරදෙනවා. 

ණය මුදල අනුමත වීමෙන් පසු සමහර බැංකු මුදල් ගෙවනු ලබන්නේ කොටස් වශයෙන්. තමන් ණය ලබා ගත්තේ තමන් සතු ඉඩමක නිවස ඉදි කිරීමට නම් නිවසේ කොටස් සම්පූර්ණ කරන පරිදි මුදල් බැංකුව විසින් නිකුත් කරනවා. බැංකුවේ මූලික අවශ්යතා වලට අනුකූලව නිවසේ සැලැස්ම ඇඳ තිබීම අනිවාර්යයි. එසේ නොවුනහොත් මුදල් බැංකුව විසින් නිකුත් කරන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ බැංකුව සමඟ සාකච්ඡා කරගන්නට අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තම ඉඩමක් මිලදී ගන්නට ණය ලබා ගත්තේ නම් ණය මුදල අනුමත වී අදාල ගෙවීම විකිණුම්කරුට ගෙවා ඉඩම බැංකුවේ නමට හරවා ගැනීමෙන් පසු තමන්ට අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට හැකියාව ගැනුම්කරුවාට පුළුවන්.

Leave A Comment

error: Content is protected !!